Információszabadság kutatás - A projektről

A KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001 „AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁG HAZAI GYAKORLATÁNAK FELTÉRKÉPEZÉSE ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE” CÍMŰ KIEMELT PROJEKTRŐL

2018 végén lehetősége nyílt a Hatóságnak, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) keretében kedvezményezettje legyen egy hiánypótló, kimondottan az információszabadság hazai helyzetének feltárására irányuló projektnek, így 2019 elején elindult „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című projekt előkészítő fázisa. A Hatóság a Projekt megvalósításával célul tűzte ki az információszabadság mint alkotmányos alapjog magyarországi állapotának átfogó, tudományos alapú feltérképezését. A Projekt a KÖFOP 2. számú prioritásán belül valósult meg, hozzájárulva annak „szolgáltatási szemlélet és az etikus működés” megerősítése elnevezésű célkitűzésének, valamint „a közigazgatási folyamatok átláthatóságának javítása” speciális céljának a teljesüléséhez.

A Projekt célrendszere kapcsán fontos megjegyezni, hogy az információszabadság mint közszolgáltatás jelenik meg – az alábbi logikát követve:

  • A közszolgáltatás legtágabb értelmezése: a közszolgáltatások felölelik mindazon szolgáltatásokat, amelyeket az állam nyújt az állampolgároknak mint jogalanyoknak, így e körbe tartozik a törvényhozás, az igazságszolgáltatás és a bűnüldöző tevékenység is.
  •  Szűkebb értelemben: közszolgáltatás mindazon – állami vagy magánszemélyek által nyújtott – szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú, közhatalmi aktusának.
  • Hétköznapi szóhasználatban: minden olyan szolgáltatás, ami az emberek közös érdekét, folyamatos szükségleteinek ellátását szolgálja és ezek működtetésért, biztosításáért az állam, illetve valamilyen állami szerv vagy a helyi önkormányzat felelős.

Az információszabadság Magyarország Alaptörvénye értelmében alkotmányos alapjognak minősül. A közérdekű adatok szolgáltatásának közszolgáltatásként való értelmezése jól illeszkedik a XIX. század közepétől megjelenő fejlődési trendbe, mely a közigazgatás bővülő szolgáltatás-szervezői feladatait mind a humán, mind az infrastrukturális közszolgáltatások terén ún. „szolgáltató közigazgatásként” (Forsthoff) írja le. Az információszabadság biztosítása nem feltétlenül függ össze az állam „közhatalom gyakorlásával”.

Ahogy az fentebb is megjelent, a Projekt konkrét célkitűzése a hazai jogszabályokban rögzített közzétételi kötelezettség gyakorlati megvalósulásának vizsgálata, valamint a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a jogalkotók, valamint az adatkezelők részére ajánlások megfogalmazása – az alábbiak szerint:

  • kutatások, felmérések megvalósítása, amelyek során megvizsgálásra kerül az egyes adatközlők közzétételi kötelezettségének megvalósulási gyakorlata, a közérdekűadat-igénylések teljesítésével kapcsolatos gyakorlatok, továbbá az adott közfeladattal összefüggő általános tájékoztatási gyakorlatok;
  •  a kutatás eredményeként a hatékonysági vagy egyéb jogalkalmazási, jogkövetési problémák, valamint az átláthatóságot hátráltató tényezők beazonosítása, továbbá az ezek kezeléséhez szükséges beavatkozások, optimalizációs folyamatok kidolgozása;
  • nemzetközi példák – jógyakorlatok – feldolgozása és adaptálhatóságának vizsgálata;
  •  online tájékoztató felülettel kapcsolatos koncepció kidolgozása;
  • javaslattétel és ajánlásgyűjtemény megfogalmazása a döntéshozók és jogalkotók számára